Feng Chen, Cai Zebin, Wang Zhiyi | 2018 China Shanghai. Jing’an International Sculpture Project

2018.09.20 - 12.20

We are pleased to announce Feng Chen, Cai Zebin and Wang Zhiyi's participation in the 2018 Shanghai Jing’an International Sculpture Project. 

 

October 3, 2018